Na skróty:


Odstąpienie od umowy

Robiąc zakupy na www.dotti.pl masz możliwość odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. W tym celu możesz wykorzystać formularz odstąpienia od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przesłane w formie pisemnej na adres: ARTEESOFT ul. Cielmicka 48, 43-100 Tychy lub za pośrednictwem poczty email na adres info@dotti.pl. Jeśli skorzystają Państwo z elektronicznej formy przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie prześlemy do Państwa potwierdzenie otrzymania takiej informacji na trwałym nośniku – poprzez pocztę elektroniczną.

Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy prosimy załączyć dowód zakupu w postaci paragonu (dla oświadczeń składanych w formie pisemnej) lub jego skanu (dla odświadczeń składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej)

W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. świadczenia Kupującego oraz ARTEESOFT podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim je otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. O ile zwrot towaru dokonywany jest wraz ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, wówczas do przesyłki Klient winien załączyć oświadczenie o odstąpieniu (Klient może wykorzystać formularz odstąpienia). Zwrot produktów w formie przesyłki pobraniowej nie będzie akceptowany.

Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez ARTEESOFT niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot płatności nastąpi na wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

Jeżeli Kupujący nie wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunku bankowego, ARTEESOFT wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail wezwanie do przesłania numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot. ARTEESOFT nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeśli pomimo skierowania do Kupującego na podany przez niego adres e-mail wezwania do przesłania ARTEESOFT numeru rachunku bankowego, Kupujący nie prześle ARTEESOFT takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. ARTEESOFT nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

Wymiana

Aby wymienić towar proszę złożyć nowe zamówienie a wymieniany produkt odesłać do naszej firmy zgodnie z zasadami odstąpienia od umowy, korzystając z formularza odstąpienia od umowy.

Nowe zamówienie należy opłacić w całości, sklep zwróci kwotę pierwotnie zamówionego towaru.

Reklamacja

ARTEESOFT odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi należy składać pisemnie na adres ARTEESOFT ul. Cielmicka 48, 43-100 Tychy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@dotti.pl

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, wówczas Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Dla Państwa wygody, załączamy przykładowy formularz reklamacji, którym mogą się Państwo posłużyć przy składaniu reklamacji. Do reklamacji prosimy załączyć dowód zakupu (dla reklamacji składanych w formie pisemnej) lub jego skanu (dla reklamacji składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej)

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ARTEESOFT ul. Cielmicka 48, 43-100 Tychy. Koszty reklamacji pokrywa Sprzedawca, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwróci Klientowi obiektywną wartość kosztów przesyłki, tzn. taką, jaka w danych okoliczności była konieczna, aby w sposób prawidłowy i bezpieczny odesłać towar. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

ARTEESOFT ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, ARTEESOFT poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji.

WAŻNE TERMINY REKLAMACYJNE.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta; Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.